Ogłoszenia parafialne -26.12.2021r

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne -26.12.2021r

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA BOŻE NARODZENIE A. D. 2021

„Panie, Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas, jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym…”.

Papież Franciszek Umiłowani Diecezjanie! Polecam Was w  mojej modlitwie Bogu, który w  Tajemnicy Wcielenia daje nam zbawienie. Celebrujemy z  radością to Misterium Narodzin Bożego Syna, bo przynosi nam światło, nadzieję i  pojednanie z Bogiem Ojcem. Niech w  trudnych czasach pandemii nasze serca pokrzepią się i  rozradują prawdą o  bliskości Wcielonego Boga, otwierając się na  Jego działanie i  umacniając się w  wierze. Niech Boża Dziecina ubogaci naszą codzienność wszelką łaską i  potrzebnymi nam darami prowadząc nade wszystko do  wzrostu naszej miłości i świętości! Przekazuję Wam Kochani, wraz z  moim pasterskim błogosławieństwem, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne!

Płock, Narodzenie Pańskie 2021 r.
Wasz biskup Piotr

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFIACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Uprzejmie informuję, że Biskup Płocki, po  konsultacjach z  kapłanami i  wiernymi świeckimi, w  sprawie dorocznej wizyty duszpasterskiej postanowił, że aktualne pozostają w  tej materii „Wskazania i  sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w  diecezji płockiej w  2021 roku” z  dnia 8 grudnia 2020 r. (por.  Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 41/2020).
Biskup Płocki pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów wybór formy i  terminu przeprowadzenia kolędy. Podejmując w  tej kwestii decyzję, w  kontekście trwającego wciąż stanu pandemii COVID-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami sanitarnymi.
Z adwentowymi pozdrowieniami i modlitwą

† Mirosław Milewski Wikariusz Generalny

DEKRET O UDZIELENIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH W PIĄTEK 31 GRUDNIA 2021

Biorąc pod  uwagę dobro duchowe wiernych, mając na  względzie kan. 1251 i  kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w  myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od  obowiązku powstrzymania się od  spożywania pokarmów mięsnych w  dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek –  św. Sylwestra) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a  także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji płockiej. Zachęcam jednocześnie do  zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

† Piotr Libera Biskup Płocki

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz