Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Powołanie Rady

 1. Stosownie do dekretu Biskupa Płockiego z dnia 4 października 1989 roku, proboszcz każdej parafii ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 2. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
 3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto wchodzą do niej przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wiernych świeckich, odznaczający się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.
 4. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii.
 5. Liczba członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii. Rada nie może jednak liczyć mniej niż 10 i więcej niż 30 osób.
 6. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu (zob. p. 3), powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian. Dokonany przez nich wybór wymaga zatwierdzenia przez proboszcza.
 7. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.
 1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
 2. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien bądź potwierdzić Radę dotychczasową, bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.

Kompetencje i działalność Rady

Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii, jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. KPK, kan. 536 § 1-2).

Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.

Do zadań Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy:

 • pogłębianie apostolskiej świadomości parafian;
 • budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę;
 • troska o właściwy poziom wychowania¬ chrześcijańskiego;
 • podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, liturgicznych i społecznych;
 • wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii;
 • pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej

Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, określanie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.

Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.

Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o jej posiedzeniu.

Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.

Rada powinna wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokołów z poszczególnych posiedzeń.

Księgę protokołów przechowuje się w Archiwum Parafialnym. Podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

Proboszcz winien podczas ogłoszeń parafialnych przekazywać wspólnocie informacje z posiedzeń Rady.

Różnice stanowisk, które mogą powstać pomiędzy proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, Kuria Diecezjalna natomiast jako instancja wyższa.

Parafia Sikórz