Ogłoszenia parafialne-16.01.2022r.

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne-16.01.2022r.

WIZYTA DUSZPASTERSKA (KOLĘDA) – rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć ks. proboszcza w wyznaczonym terminach, mogą indywidualnie umawiać się na wizytę duszpasterską.
DZIKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ W WASZYCH DOMACH

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
O DNIACH EUCHARYSTYCZNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości, a zwłaszcza tradycji nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w diecezji płockiej w 1779 r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego, odnowionego następnie w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, dla większego dobra duchowego wiernych, wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości duszpasterskie diecezji płockiej oraz wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród księży proboszczów, po konsultacji wśród kapłanów i wiernych świeckich, zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba.
Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu i organizacji dni eucharystycznych, zawarte są w załączonych do dekretu wytycznych (Załącznik nr 1). Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z załączonym do niniejszego dekretu harmonogramem (Załącznik nr 2).
Niech wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, który ogromną czcią otaczał Najświętszy Sakrament i przyjmował go z wiarą z rąk anioła, przyczyni się do odnowy życia eucharystycznego.
Płock, dnia 6 stycznia 2022 r.
w uroczystość Objawienia Pańskiego
Nr 70/2022

† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Harmonogram dni eucharystycznych w diecezji płockiej

3 grudzień 2022 Sikórz, parafia pw. św. Barbary

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz