Ogłoszenia parafialne – 08.03.2020

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 08.03.2020

Ogłoszenia – 8.03.2020

Dzisiaj druga niedziela naszego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, który nas powołał do Kościoła, Nowego Ludu Wybranego, aby przemienić nasze życie swą łaską i aby już tutaj zajaśniała w nas Jego chwała.

Za tydzień organizujemy wyjazd na film: Najświętsze Serce”.

To pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu Jezusowym. W tym roku przypada 100. rocznica kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque, której zostało przekazane objawienie o niezgłębionej miłości Jezusa, oraz 100. rocznica zawierzenia losów naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wielkim orędownikiem kultu NSPJ był św. Jan Paweł II, który mówił, że „Bóg objawia swą miłość w sercu Chrystusa”. W 1999 r. w Warszawie powiedział: „Pragnę przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, którzy w Kościele z jakiegokolwiek tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult Serca Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi do naszych czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom w tym samym duchu, jaki zawsze go ożywiał”. Niech ten film będzie odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II i darem dla niego w 100. rocznicę jego urodzin. Dla naszej wspólnoty parafialnej zaś: wstępem do rekolekcji wielkopostnych a zarazem powodem świętowania 100. rocznicy konsekracji obecnego kościoła w Sikorzu.

Seans w najbliższą niedzielę o 15.30 w kinie Helios w Płocku. Wyjazd sprzed kościoła o 14.30.

300 lat temu św. Małgorzata Maria Alacoque otrzymała 12 obietnic:

*Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

*Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

*Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

*Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

*Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

*Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

*Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

*Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

*Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

*Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

*Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym   Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

*Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

100.Rocznica Konsekracji Kościoła – Galeria Sadzenie Drzew 

 

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU “AD GENTES”  8 III 2020 r.
Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia i misje”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami Chrystusa i gromadzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary Eucharystycznej stają się zarazem misjonarzami. Nikt nie może zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie!
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam naszą odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi dajemy chrześcijańskie świadectwo miłości bliźniego. Czynimy to, czego uczymy się podczas każdej Mszy świętej, słuchając słowa Bożego i posilając się Ciałem Pana. Eucharystia, umacnia nas w wierze i wzbudza zapał misyjny. Jest wezwaniem do codziennego zaangażowania misyjnego.
Dziś jednoczymy się w modlitwie z 1903 misjonarkami i misjonarzami z Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne w 98 krajach misyjnych. Z radością dziękujemy Bogu za ich trud apostolski, cierpienia i prace, poprzez które w świecie rozrasta się wspólnota wierzących w Chrystusa. Korzystając z okazji pragnę w ich imieniu serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za troskę o misje, wyrażaną nie tylko dzisiaj, ale w ciągu całego roku. Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę, byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiarności na rzecz misji. Szczególną prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwigają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem Chrystusa ofiarowywali je w intencjach misji.
Zwracam się z prośbą do dzieci i młodzieży zaangażowanej w wolontariat misyjny, aby wzrastali w pragnieniu poznawania świata misji i odkrywania piękna bycia misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza wśród rówieśników. Wszystkich zachęcam do modlitwy o nowe powołania misyjne, gdyż Kościół bardzo potrzebuje serc, które całkowicie poświęcą się ewangelizacji i służbie ubogim.
Oprócz duchowego wsparcia modlitewnego misjonarze potrzebują także naszej hojności. By móc prowadzić wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościoła w Polsce pomaga misjom w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów o wartości ponad 850 000 zł. i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje”.
Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.
Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz