Ogłoszenia parafialne – 02.01.2022r.

Wróć do Aktualności

Ogłoszenia parafialne – 02.01.2022r.

Słowo zachęty Biskupa Piotra przed Uroczystością Objawienia Pańskiego i Orszakiem Trzech Króli

Drodzy Organizatorzy Orszaków Trzech Króli!
Kochani Bracia i Siostry!
Radość i wdzięczność Bogu przepełniają nasze serca, ponieważ w swej Opatrzności, mimo trudów i otaczającej nas niepewności, pozwala nam ponownie organizować Orszaki Trzech Króli w parafiach naszej diecezji. W Płocku odbędzie się on już po raz jedenasty.
Hasłem tegorocznego wędrowania są słowa z kolędy: Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły! Chrześcijańska radość to nie tylko uśmiech na twarzy, ale głębokie przekonanie, że Pan jest dla nas Ojcem, Bratem i Przewodnikiem. Dzień dziś wesoły, ponieważ Pan objawił się całemu światu.

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200. rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Ten genialny Wieszcz w swoim dramacie Dziady część III, w usta anioła włożył piękne słowa o Objawieniu Pana: „Kiedym z gwiazdą nadziei / Leciał świecąc Judei, / Hymn Narodzenia śpiewali Anieli: / Mędrcy nas nie widzieli, / Królowie nie słyszeli. / Pastuszkowie postrzegli, / I do Betlejem biegli: / Pierwsi wieczną mądrość witali, / Wieczną władzę uznali, / Biedni, prości i mali” (w. 211-220). Królów prowadziła gwiazda i pewnie nie słyszeli śpiewu aniołów, którzy przemówili do pasterzy, ludzi najprostszych i najmniejszych. Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie pokazują, że Bóg chce być bliski każdemu i znajdzie właściwą drogę, by dotrzeć do serca ludzkiego. Orszak to nasze wspólne wędrowanie na spotkanie z Emmanuelem, Bogiem z nami.
Zawierzam Miłosiernemu Ojcu wszystkie osoby, stowarzyszenia, instytucje i ludzi dobrej woli, dzięki którym kolejny raz wychodzimy na ulice miast i wsi diecezji płockiej w Orszakach Trzech Króli, by pokazać, że to jest nasze chrześcijańskie, Boże świętowanie. Wyrazem tego jest pełen nadziei śpiew kolęd, które znają młodsi i starsi, dzieci i rodzice, kapłani i osoby konsekrowane. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tych barwnych orszakach oraz okazania naszej wiary w Boga i miłości do braci.

Na czas Orszaków Trzech Króli i całą uroczystość Objawienia Pańskiego z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wasz biskup Piotr

Płock, dn. 1 stycznia 2022 r.
W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę, 2 stycznia 2022 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dn. 28 grudnia 2021 r.

Komunikat Wikariusza Generalnego z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej Biskupa Płockiego Piotra Libery

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2022 r., minie 25 lat od dnia święceń biskupich naszego Pasterza, biskupa Piotra Libery. Otrzymał je w bazylice św. Piotra w Watykanie z rąk papieża Jana Pawła II, któremu towarzyszyli arcybiskup Giovanni Battista Re (obecnie kardynał, dziekan Kolegium Kardynalskiego) oraz arcybiskup Myrosław Marusyn (zmarły w 2009 r. sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich).

Dobremu Bogu dziękujemy za posługę pasterską biskupa Piotra, najpierw w archidiecezji katowickiej, następnie w strukturach Konferencji Episkopatu Polski, zaś od 2007 r. na stolicy biskupiej w Płocku. Niech dzień uroczystości Objawienia Pańskiego będzie okazją do modlitwy w naszych parafiach w intencji naszego Pasterza, by „Bóg, który jest miłością”, wspierał go w towarzyszeniu ludowi Bożemu Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej w wędrówce wiary śladami Jezusa Miłosiernego.

Święty Papież Polak tamtego pamiętnego dnia 1997 r. życzył święconym biskupom: „Wzmocnieni jego pomocą idźcie bez wahania; bądźcie wiernymi i odważnymi apostołami Chrystusa, głosząc i dając świadectwo Ewangelii, światłości, która oświeca wszystkie narody. Nie lękajcie się! Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). «Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj… i na wieki» (Hbr 13,8)”. Niech św. Stanisław Kostka, patron naszej diecezji, wyprasza Księdzu Biskupowi u Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, wszelkie dobro i błogosławieństwo na dalsze lata pasterskiego prowadzenia Kościoła Płockiego.

W związku z rocznicą srebrnego jubileuszu sakry biskupa Piotra proszę Czcigodnych Księży o umieszczenie w modlitwie wiernych w dniu uroczystości Objawienia Pańskiego wezwania w intencji naszego Jubilata, zaś po Modlitwie po Komunii, w czasie wszystkich Mszy św., o odmówienie następujących oracji: 
K. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Módlmy się.
Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa, biskup Piotr, którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Pod Twoją obronę uciekamy się…
Płock, dn. 29 grudnia 2021 r. † Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. prof. Wojciech Góralski przyjmie medal „Zasłużony dla Płocka”
Podczas XXXVII sesji Rady Miasta Płocka 30 grudnia 2021 r. radni podjęli uchwałę o przyznaniu ks. inf. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu, wybitnemu polskiemu kanoniście – medalu „Zasłużony dla Płocka”. Medal ten jest przyznawany osobom, które w szczególny sposób związały swoje życie i pracę z Płockiem. W uzasadnieniu uchwały napisano między innymi, że ksiądz profesor „rozsławia Płock poprzez swój dorobek naukowy, dydaktyczny i praktyczny oraz posługę kapłańską”.

Ks. inf. prof. dr hab Wojciech Góralski jest związany z Płockiem niemal całe życie. Ten wybitny polski specjalista prawa kanonicznego jest m.in. twórcą Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, która zajmuje się pomocą charytatywną i Fundacji „Pro Futuro” in. Bł. Leona Wetmańskiego. Uchwałę o przyznaniu mu medalu „Zasłużony dla Płocka” radni miasta Płocka podjęli podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2021 roku.

– Uchwałą Płocka o przyznaniu mi medalu „Zasłużony dla Płocka” jestem mile zaskoczony. Owszem, z Płockiem jestem związany od siedemdziesięciu trzech lat i miasto to jest mi bardzo bliskie, podobnie jak diecezja płocka, której jestem kapłanem, nie uważam jednak, bym dla tego nadwiślańskiego „grodu” czymś szczególnym się zasłużył. Po prostu starałem się i nadal staram się wykonywać to, co do mnie – jako duchownego i nauczyciela akademickiego – należy – mówi ks. prof. Wojciech Góralski.

Kanonista zaznacza, że posługę kapłańską udawało mu się godzić z pracą naukowo-dydaktyczną w uczelniach kościelnych i świeckich: – Będąc nadal pracownikiem (od pięciu lat ,,badawczym”) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, staram się nieprzerwanie od 1969 roku wspierać duszpasterzy parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. Płock nie przestaje mi się kojarzyć z Wisłą, klubem sportowym „Ogniwo”, „Małachowianką”, farą, Seminarium Duchownym i świętojańską świątynią, a także z liczną rzeszą dobrych ludzi – przyznaje uhonorowany medalem ksiądz i człowiek nauki.

We wniosku o przyznanie ks. Wojciechowi Góralskiemu medalu „Zasłużony dla Płocka” wymieniono jego liczne zasługi dla nauki i społeczeństwa miasta Płocka, ale też zwrócono uwagę, że ten wybitny naukowiec odznacza się wielką skromnością: „Mimo tylu dokonań i zaszczytów pozostał bardzo skromnym człowiekiem, wręcz onieśmiela swoją skromnością i ogromną wiedzą, którą chętnie się dzieli”. Ks. Góralski jest osobą powszechnie szanowaną i lubianą.

Przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski podkreślił także, że ksiądz profesor „jest luminarzem nauki polskiej, jakiego nie miał Płock w czasach współczesnych. Rozsławia nasze miasto poprzez swój dorobek naukowy, dydaktyczny i praktyczny oraz posługę kapłańską”.

Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” odbędzie się w styczniu 2022 roku, podczas kolejnej sesji Rady Miasta.

Ks. Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 roku w Poznaniu), jest wybitnym polskim kanonistą, specjalistą prawa wyznaniowego i konkordatowego, profesorem nauk prawnych. Jego życiorys jest niezwykle bogaty. Edukację na poziomie podstawowym i średnim odbył w Płocku – maturę uzyskał w prestiżowym Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, po ukończeniu którego 20 sierpnia 1961 roku z rąk biskupa Tadeusza P. Zakrzewskiego otrzymał święcenia kapłańskie. W 1961 roku rozpoczął studia z zakresu prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL), zakończone uzyskaniem tytułu magistra i licencjata prawa kanonicznego. Następnie odbył studia kanonistyczne w Rzymie.
Po powrocie do kraju został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od 1970 roku był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, pełniąc w latach 1984-1986 funkcję jego rektora. Równocześnie był obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Płocku. W latach 1977-1996 był wykładowcą KUL. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1996 roku został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego tej uczelni. Sprawował też urząd prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Równolegle prowadził wykłady z prawa kanonicznego w seminariach duchownych w Płocku i Łowiczu oraz z przedmiotów prawniczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Jako jeden z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej ks. Góralski uczestniczył w negocjacjach nad zawartym w 1993 roku konkordatem z Rzecząpospolitą Polską. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W uznaniu zasług papież Jan Paweł II podniósł go w 2004 roku do godności protonotariusza apostolskiego, czyli infułata. W 2004 roku w plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004”. 21 października 2015 roku odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Wojciecha Góralskiego. Otrzymał wiele odznaczeń i medali m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Mater Verbi”, Złoty Medal za Długoletnią Służbę (UKSW).
Ks. prof. Wojciech Góralski opublikował ponad 1300 prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego i rodzinnego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego (w tym 53 książkowe). Wypromował wielu doktorów i ponad 250 magistrów. Jest naukowcem o międzynarodowej renomie. W 2021 roku obchodzi 60. rocznicę kapłaństwa.

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz