Dzień Eucharystyczny w parafii Sikórz

Wróć do Aktualności

Dzień Eucharystyczny w parafii Sikórz

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego

o dniach eucharystycznych w diecezji płockiej: „zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba” , 3 grudnia w naszej parafii będziemy przeżywać
Dzień Eucharystyczny.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO O DNIACH EUCHARYSTYCZNYCH
W DIECEZJI PŁOCKIEJ
W nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości, a zwłaszcza tradycji nabożeństwa czterdziestogodzinnego,
zaprowadzonego w diecezji płockiej w 1779 r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego,
odnowionego następnie w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, dla większego
dobra duchowego wiernych, wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości duszpasterskie diecezji płockiej oraz wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród księży proboszczów, po konsultacji
wśród kapłanów i wiernych świeckich, zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były
organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego
Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został
z nami pod postacią chleba.
Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały
rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu i organizacji dni eucharystycznych, zawarte są w załączonych do dekretu wytycznych (Załącznik nr 1). Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z załączonym do niniejszego dekretu harmonogramem (Załącznik nr 2).
Niech wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, który ogromną czcią otaczał
Najświętszy Sakrament i przyjmował go z wiarą z rąk anioła, przyczyni się do odnowy życia eucharystycznego.
Płock, dnia 6 stycznia 2022 r.
w uroczystość Objawienia Pańskiego
Nr 70/2022
† Piotr Libera
Biskup Płocki

źródło: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/harmonogram-dni-eucharystycznych-w-diecezji-plockiej

Wróć do Aktualności
Parafia Sikórz